يا سكن روبينز شعر بنات
0.750  د.ك 0.750  د.ك 0.75 KWD
وافل نوتيلا
2.500  د.ك 2.500  د.ك 2.5 KWD
وافل ميكس
3.000  د.ك 3.000  د.ك 3.0 KWD
وافل لوتس
2.500  د.ك 2.500  د.ك 2.5 KWD
وافل كيندر
2.500  د.ك 2.500  د.ك 2.5 KWD
وافل بستاشيو
2.750  د.ك 2.750  د.ك 2.75 KWD
هاواى اورجينال
3.000  د.ك 3.000  د.ك 3.0 KWD
نوتيلا فواكه
1.500  د.ك 1.500  د.ك 1.5 KWD
نوتيلا فراوله
1.500  د.ك 1.500  د.ك 1.5 KWD
ناتشووز
1.250  د.ك 1.250  د.ك 1.25 KWD
مياه معدنية
0.100  د.ك 0.100  د.ك 0.1 KWD
ملم شيك سريلاك
0.000  د.ك 0.0 KWD
ملك شيك نوتيلا
0.000  د.ك 0.0 KWD
ملك شيك ملتيزر
0.000  د.ك 0.0 KWD
ملك شيك مارس
0.000  د.ك 0.0 KWD
ملك شيك لوتس
0.000  د.ك 0.0 KWD
ملك شيك كيندر
0.000  د.ك 0.0 KWD
ملك شيك كت كات
0.000  د.ك 0.0 KWD
ملك شيك كاكاو
0.000  د.ك 0.0 KWD